KVKK Başvuru

 

İlgili kişi (veri sahibi) olarak 6698 sayılı KVK Kanunun 13. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen ve aşağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirket merkezimize “Yedi Eylül Mh. Celal Umur Cd. No: 6a Torbalı İzmir” veya şirketimize ait “suntekstil@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize gönderebilirsiniz. 

 

Başvurunuzda;

bilgilerinin bulunması yukarıda belirtilen tebliğin 5/2. maddesi gereğince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaçını içermeyen başvurular mevzuat gereği maalesef işleme alınamamaktadır.
  

KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceğiniz talepler şunlardır:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz
  7. Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz
  8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.